For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Toppbilete: Samarbeidsrådet

Nyhende

 • 17 aug.
  2017

  Ferjesambandet Kvinnherad-Stord er svært viktig for bedriftene!

  Infrastruktur er eit sentralt temaområde i diskusjonen kring kva som skaper regional vekst, og er kanskje den enkeltfaktoren som kan ha størst innverknad på folketalsutvikling og sysselsetjing i dei fleste kommunane. Sunnhordland har med sitt øy- og fjordlandskap store utfordringar når det gjeld infrastruktur og kommunikasjonar, både når det gjeld vegnett og vegstandard på land og sjøtransport med ferje og hurtigbåtsamband.

   

  Er sambandet Kvinnherad – Stord ein flaskehals for sterkare regional integrasjon av arbeidsmarknaden, noko som i neste omgang kan medverka til at ein ikkje får full effekt av det vekstpotensialet som regionen har?

   

  Med bakgrunn i dette spørsmålet har Samarbeidsrådet for Sunnhordland i samarbeid med Stord Næringsråd og Kvinnherad Næringsservice gjennomført ei undersøking blant næringsliv og offentlege institusjonar for sjå om det er behov og ynskje for å få på plass eit nytt ferjesamband mellom Kvinnherad og Stord.

   

   

 • 15 mai
  2017

  Samarbeidsrådet ønskjer Regional kystsoneplan utsett

  Samarbeidsrådet viser til kommunane sine einskilde uttaler, der det kan slås fast at ikkje alle kommunar ser seg tent med planen. I seg sjølv bør det gje grunnlag for ei grundig sluttvurdering av om planen har oppfylt føremåla som opphavleg låg til grunn.

 • 24 apr.
  2017

  Sjølvtekt av vikarierande fylkesordførar

  Ordførarane i Sunnhordland meiner at Pål Kårbø ikkje har heimel i eige fylkesting når han forsøker å nedprioritere eit av landets viktigaste vegprosjekt, E39 Hordfast. 

Nettside fra Digitalbyrået Arego